Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky www.dresscode.sk je DRESSCODE STORE LLC, 207 Delaware Ave #478, Wilmington, DE 19806, ID: 724 88 76.
 2. Prodávajícím je DRESSCODE STORE LLC, 207 Delaware Ave #478, Wilmington, DE 19806, ID: 724 88 76.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.dresscode.sk je DRESSCODE STORE LLC, 207 Delaware Ave #478, Wilmington, DE 19806, ID: 724 88 76.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 12/2003 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

 

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentu provedení nákupu.

 

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generován e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

 

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu lze platit následujícími způsoby:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
 1. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kuponu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu lze dohodnout s kupujícím.
 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodly jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Je-li zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
 1. Zásilkovnou

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Doručení zboží probíhá prostřednictvím kurýrní společnosti a výše poplatku je uvedena při objednávání zboží přímo v pokladně e-shopu.
 2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 3. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na ktoré se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vyřídit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do48 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.</li >
 2. Kupující má právo stornovat zboží kdykoli do doby expedování zboží, avšak vždy písemnou formou na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktním formuláři.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. . Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací – např. kupující. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy</em >, ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje s označením „*“ – hvězdičkou.
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 1 písm. 3) zákona č.. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručené zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám. li>
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 1 písm. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z.
 7. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží. V případě, že je vrácené zboží viditelně poškozeno, Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení zboží a podání návrhu na snížení vrácené hodnoty za zboží ve smyslu vrácení zboží do původního stavu. Využití tohoto práva si Prodávající vyhrazuje.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
  4. je-li balík poškozen nebo něco není v pořádku v souladu s objednávkou nebo zbožím, kurýrovi do poznámky dát poškození balíku ( popis poškození) a následně poškození nafotit a obrátit se na t.č. na stránce a kontaktovat pracovníka naší pobočky. Zboží určitě nepřebírat!
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailůá adresa
 4. Vami poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které má zpracovány v bezpečnostní směrnici.
 6. Dotyčná osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona čj. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.
 7. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu pro marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
 8. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let.
 9. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro marketingové účely.
 10. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu s registrací ve věrnostním programu souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.
 11. Osobní údaje pro věrnostní program v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let.
 12. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat ve věrnostním programu.

 

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. 3. X bod 2. písm. a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na náhradu škody za nepřevzaté zboží ve smyslu nákladů spojených s přípravou a expedicí zboží na odběrné místo.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci certifikace e-shopu reklamní agenturou Lighthouse Media Solutions.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č.j. č. 40/1964 Sb, Zákona č.j. č. 250/2007 Sb., Zákona č.j. č. 102/2014 Sb., Zákona č.j. č. 122/2013 Sb., Zákona č.j. 22/2004 Sb. jakož i Zákona č.j. 513/1991 Sb.
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně jejich nedílných součástí, vstupují v platnost a účinnost 15.2.2021.
 8. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na kterýz uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.